Telte


Lejebetingelser

Opstilling/nedtagning

Af- og pålæsning skal være muligt indenfor 10m fra opstillingsstedet.

Såfremt opstillings- eller nedtagningstidspunkt ikke overholdes, vil det medføre ekstraregning på kr. 300,- pr. påbegyndt time.

Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved opstilling. Reklamationer på et senere tidspunkt vil ikke blive godtaget.

Såfremt noget af det lejede materiel mangler eller er beskadiget ved afhentning, skal det erstattes.

I forbindelse med opstilling/nedtagning samt brug af det lejede, kan der aldrig rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på græs, fliser, gulve, døre og dørkarme m.v. Dette ansvar påligger udelukkende lejer.

Det lejede skal tilbageleveres rengjort, tørt og pakket på samme måde som ved levering. Såfremt ompakning er nødvendig vil det medføre en regning på kr. 500,- Evt. rengøring/tørring foretages efter regning med en timepris på kr. 300,-

Såfremt der er yderligere instruktion ved opstilling, er det lejers ansvar at disse bliver overholdt.

Anvendelse
Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsvarligt fastgjort med pløkker eller lign.

Det lejede benyttes af lejers brugere på ejet ansvar. Udlejer har erhvervsansvars- og produktforsikring i Tryg. Lejer opfordres til selv at tegne supplerende forsikring for arrangementets afvikling.

Generelle lejebetingelser
Såfremt der ikke er aftalt andet, er betalingsbetingelserne netto kontant ved opstilling.

Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være erstatningspligtig overfor udlejer.

Såfremt lejer ønsker at annullere en kontrakt efter dens indgåelse er 50 % af lejebeløbet forfalden til betaling hvis der er mindre end 30 dage til lejetidspunktet. Ved annullering mindre end 7 dage før lejetidspunktet, er 75 % af lejebeløbet forfalden til betaling.

Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker m.v. på det lejede. Såfremt dette konstateres, medfører det en ekstraregning på min. kr. 500,- til afrensning.

I det omfang det er påkrævet, er det lejede godkendt af brandmyndighederne, ellers henstår det lejede for lejers regning og risiko, indtil teltet er nedtaget og afhentet. Brandinspektørens godkendelsesplan ved opstilling af borde og bænke bør nøje overholdes. Teltet skal opstilles i en afstand af 10 m fra bygninger.

I det omgang det er påkrævet, medfølger der UD-lamper og panikbelysning til det lejede. Montering og afmontering af dette er for lejers regning.

Det er lejers ansvar at der foreligger fornødne tilladelser til afvikling af arrangement hvor det lejede indgår. Alle udgifter i forbindelse med dette er udlejer uvedkommende.

For personskade eller skade på genstande, der befinder sig i eller ved det lejede, har udlejer ingen erstatningspligt. Udlejer har intet ansvar i forbindelse med evt. beskadigelse af gas-, vandledning, telefon eller strømførende kabler, der måtte være nedgravet, hvor teltet skal stå.

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør opstilling af teltet, er uden ansvar for udlejeren, så længe tilstanden varer.

Alle priser er ekskl. moms.

NyhederRanders gymnastiske Forening stif­tet den 23. februar 1872 - Copyright © 2017